Kadra i personel

ORDN dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym

Rehabilitacja

Świadczymy bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wyposażenie

Nasz Ośrodek dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym.

Nasza kadra

GŁÓWNI SPECJALIŚCI DS. FIZJOTERAPII

STARSI TECHNICY FIZJOTERAPII

INSTRUKTORZY TERAPII

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PIELĘGNIARKA

LEKARZE REHABILITACJI

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasz ośrodek

ordn_tomaszow_maz_2

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim został utworzony z inicjatywy Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na podstawie Uchwały Nr 348/93 z dnia 06 października 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych.
Obecnie jednostka realizuje cele i zadania zapisane w Statucie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/287/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych.

Celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
Do zadań Ośrodka należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci i osób dorosłych,
2) podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych.
Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i posiadających aktualne orzeczenie potwierdzające ich niepełnosprawność w rozumieniu przepisów ostawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
a) dzieci niepełnosprawnych oraz
b) dorosłych osób niepełnosprawnych, będących dotychczasowymi podopiecznymi Ośrodka, którzy ukończyli 18 rok życia, a ich niepełnosprawność trwa nadal,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej.

Ośrodek może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz innych gmin na podstawie odrębnych porozumień zawartych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki. Obecnie obowiązują podpisane porozumienia z 14 gminami: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki oraz Żelechlinek. 

Ponadto Ośrodek obejmuje opieką rehabilitacyjną połączoną z opieką dzienną dzieci z głębokim upośledzeniem w grupach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zawartych zasad współpracy z placówką oświatową z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Ośrodek może prowadzić odpłatną działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, bądź też na rzecz innych podmiotów w zakresie wynikających z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia.

Ośrodek może prowadzić działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:
1) prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych,
hydroterapeutycznych, masażu, a także prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, usprawniających oraz innych zabiegów i zajęć
niezbędnych do wykonywania statutowych zadań Ośrodka;
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych stymulujących rozwój psychiczny dzieci;
3) udzielanie pacjentom Ośrodka pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Ośrodek może prowadzić także działalność w zakresie:
1) najmu nieruchomości gruntowej, obiektów lub pomieszczeń Ośrodka;
2) świadczenia usług przewozowych na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach realizacji zadań
własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wynikających z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe;
4) usług zaopatrzenia w wyroby medyczne;
5) usług udostępniania obiektu basenu otwartego zlokalizowanego na terenie Ośrodka.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz
spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
Wykonując zadania statutowe Ośrodek współpracuje w szczególności z:
1) podmiotami leczniczymi;
2) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
3) organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami i osobami
działającymi w zakresie celów i zadań Ośrodka, w szczególności w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i społecznych osób niepełnosprawnych;
4) organami samorządu terytorialnego i administracją rządową.

Statut Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Z życia Ośrodka

AKTUALNOŚCI

Szkolenie z USG


W dniach 10-11 stycznia 2022 roku nasi fizjoterapeuci wzięli
udział w szkoleniu „USG w praktyce fizjoterapeuty”. W trakcie szkolenia zostali
zapoznani z rozpoznawaniem podstawowych patologii narządu ruchu m.in.:
tendinopatii, zapalenia kaletek, uszkodzeń więzadłowych, chrzęstnych,
mięśniowych i wykonywaniem podstawowych pomiarów ultrasonograficznych.

Więcej

Podsumowanie 2021 roku!


Podsumowując,
ROK 2021 był DOBRYM CZASEM dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, choć nie należał do najłatwiejszych.

Więcej

Mikołajki


Po roku przerwy z radością wracamy do naszych corocznych tradycji. W tym wyjątkowym dniu, jakim są Mikołajki, wspólnie z dziećmi ubieramy choinkę, która stanęła w hallu Ośrodka. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na przybycie gościa specjalnego - Świętego Mikołaja

Więcej

Terapia ręki w jesiennym klimacie!


Na zajęciach wykorzystujemy różne materiały: farby, bibułę, plastelinę, ciastolinę, zebrane liście, a nawet owoce i makarony.
Jak ćwiczymy?
Ugniatamy, rolujemy, lepimy, rozciągamy, rozcieramy, przesuwamy, przekładamy, ściskamy pojedynczymi palcami, wałkujemy, rwiemy, dociskamy…
DUŻĄ FRAJDĘ Z TYCH ĆWICZEŃ MAMY!

Więcej

Zostań naszym pacjentem