Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

 1. Poradnia wad postawy udziela ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjnych
  w zakresie usług prewencyjno – profilaktycznych oraz pierwszy etap korygowania wad postawy
  i skrzywień kręgosłupa u dzieci w wieku do 18 roku życia.
 2. Poradnia wad postawy przyjmuje pacjentów kierowanych przez:
  • lekarzy pediatrów przeprowadzających obligatoryjnie badania bilansowe;
  • lekarzy ortopedów;
  • lekarzy neurologów;
  • innych lekarzy specjalistów ubezpieczenia zdrowotnego, którzy rozpoznali wady postawy jako stan współistniejący w leczonych przez nich schorzeniach.
 3. W zakres świadczenia udzielanego w Poradni wad postawy wlicza się:
  • wywiad;
  • konsultacje;
  • badanie fizykalne z oceną potrzeb w zakresie rehabilitacji;
  • leczenie usprawniające.
 4. Po zakwalifikowaniu do przyjęcia przez Rejestrację:
  • pacjent zgłasza się na umówioną wizytę wstępną do lekarza lub magistra fizjoterapii;
  • jest poddawany badaniu przedmiotowemu i ocenie czynnościowej całego narządu ruchu;
  • osoba badająca zakłada kartę indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej i wydaje zlecenia na zabiegi odnotowane w karcie zabiegowej z oznaczeniem ilości, rodzaju i czasu trwania zabiegów (w zależności od stopnia i rodzaju wady/schorzenia); w wymagających tego przypadkach zlecenia zostają wzbogacone oprócz ćwiczeń (indywidualnych, zespołowych, przyrządowych) – m.in. o fizykoterapię, masaże lecznicze, hydroterapię i inne. Proponowany jest także indywidualny plan terapii;
  • w miesiącach letnich są organizowane zajęcia usprawniające w basenach odkrytych
   z elementami nauki pływania.

Po badaniu wstępnym i wydaniu zleceń lekarz lub magister fizjoterapii informuje opiekuna prawnego pacjenta o powziętych decyzjach.

 1. Jeśli w trakcie kolejnych cykli zabiegowych nie uzyskuje się poprawy lub wręcz następuje progresja wady (związana np. ze skokiem wzrostu) kieruje się pacjenta do jednostki leczniczej wyższego stopnia celem kwalifikacji do rozszerzonego programu leczenia:
  a) zachowawczego:
  zaopatrzenia ortopedycznego, gorsety, ortezy;
  pobyty stacjonarne, turnusy rehabilitacyjne
  b) operacyjnego.
 2. W przebiegu pomyślnego usprawniania magister fizjoterapii decyduje o długości przerwy
  w korzystaniu ze świadczeń, wydaje zalecenia i instruktaż ćwiczeń oraz informację na piśmie dla opiekuna prawnego co do dalszego postępowania.
 3. Fizjoterapeuta przed każdorazowym przystąpieniem do pracy kontroluje sprawność i czystość sprzętu, którym będzie się posługiwał.
 4. Fizjoterapeuta odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta w trakcie wykonywanego zabiegu (monitoruje samopoczucie i zachowanie) – nie pozostawia go bez opieki aż do chwili przekazania opiekunowi.
 5. Fizjoterapeuta po zakończeniu zajęć informuje opiekuna prawnego o ich przebiegu i wydanych do domu zaleceniach.
 6. Pacjent winien zgłaszać się na zajęcia punktualnie w uzgodnionym terminie, w ogólnie dobrym stanie zdrowia (bez kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury, niewygojonych urazów, zmian skórnych, etc.) oraz w czystym stroju sportowym i obuwiu zmiennym.
 7. Poradnia wad postawy jest czynna od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 09.00 do 17.00, zaś rejestracja do Poradni wad postawy odbywa się telefonicznie lub osobiście w godzinach otwarcia Ośrodka

W terapii tej biorą udział dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia z wrodzonymi lub nabytymi wadami układu mięśniowo- szkieletowego mającymi wpływ na postawę ciała pacjenta. Nasi fizjoterapeuci dopasowując indywidualnie proces terapeutyczny dla dziećmi z m.in. wadą postawy, skoliozą, wadami kończyn dolnych, zaburzeniami krzywizn kręgosłupa, asymetriami klatki piersiowej chorobą Scheuermanna. Zajęcia prowadzone są w formie pracy indywidualnej, a także zajęć ogólnousprawniających zespołowych.

W celu całościowego podejścia do problemu, z którym zgłosił się pacjent w powyższej terapii stosowane są metody takie jak: FITS, ROK, PNF. Zajęcia w zależności od potrzeby uzupełniane są o terapię manualną, kinesiotaping, narzędzia do terapii tkanek miękkich. Dla wzmocnienia efektu terapeutycznego wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt elongacyjny GraviSpine i Rollmasager. Warunkiem powodzenia terapii jest współpraca rodziców i dziecka z terapeutą oraz regularne wykonywanie zaleconych ćwiczeń.

Cennik opłat za świadczenia zdrowotne w zakresie Poradni Wad Postawy:

 1. Konsultacje fizjoterapeutyczne do 30 minut – 70.00 zł.
 2. Kinezyterapia – indywidualna praca z pacjentem do 30 minut – 60.00 zł. (zajęcia na urządzeniu GraviSpine https://www.facebook.com/ordntomaszow/posts/pfbid02xtLoodBHigY1HNnpYiGA7PJPNoXVpBvcFnXDu9yhfGGtnntsAqpe7wTmwLsJAmmsl)
 3. Kinezyterapia przyrządowa i zespołowa do 30 minut – 20.00 zł. (zajęcia przy użyciu rollmasażera Rollshape )
 4. Kinesiotaping 1 zabieg – 30.00 zł.
 5. Suche igłowanie 1 zabieg – 60.00 zł.