Zaświadczenie

10.11.2022, 11:21                                                         zaświadczenie
WOJEWODA ŁÓDZKI                                                                                            Łódź, dnia 10 listopada 2022

ZAŚWIADCZENIE

o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Nr Z-256714-20221110

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) zaświadcza się, że w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000256714 dokonano następującego wpisu:

1. Firma lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą: OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZ.

2. Oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej – w przypadku praktyki zawodowej: brak wpisu

3. Księga rejestrowa jest dostępna pod adresem:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlKsiegaServlet?

numerKsiega=000000256714&institutionId=74

4. Data wystawienia zaświadczenia:2022-11-10 11:19:10

 

 

Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego. Nie wymaga podpisu ani pieczęci