KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, adres: ul. Jana Pawła II 64/66,
  97-200 Tomaszów Mazowiecki;
 • w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych z administratorem danych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: ordntm@wp.pl lub pod numerem
  : (44) 724-10-45. Możecie Państwo także skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych Panią Annę Majewską, pisząc na adres e-mail: anna.majewska@tomaszow-maz.pl lub pod numerem tel. (44) 724-23-11. Dane kontaktowe są także dostępne na stronie: www.ordntomaszowmaz.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych: profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania usługami opieki zdrowotnej. Celem przetwarzania danych osobowych jest również prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej;
 • udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów (administrator jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa). W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, udzielenie świadczeń zdrowotnych nie będzie możliwe;
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w związku
  z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane (art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa;
 • przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a ponadto osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, a także upoważnione do uzyskiwania jego dokumentacji medycznej.