Dostępność

DOSTĘPNOŚĆ

Obowiązek informacyjny RODO
dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się
o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym realizacji wniosków o zapewnienie dostępności.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innymi właściwymi przepisami szczególnymi.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową (hosting poczty e-mail);
c. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. obsługa prawna.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, lub kryteria ustalania tego okresu
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3, a następnie dokumentacja będzie archiwizowana przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który Administrator jest zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz właściwych przepisach wykonawczych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), szczegółowy tryb wnoszenia skargi reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Więcej informacje uzyskacie Państwo na stronie https://www. uodo.gov.pl.
8. Informacje dotyczące podania danych osobowych – czy jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z podstawy prawnej wskazanej w pkt 3 jest niezbędne, aby Administrator mógł realizować zadania z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej. Niepodanie danych może wpłynąć na rozpatrzenie oraz realizację Państwa wniosków o zapewnienie dostępności. W przypadku pozostałych danych osobowych, podanie ich jest dobrowolne, jednak w określonych sytuacjach niepodanie ich może skutkować wydłużeniem czasu realizacji wniosków o zapewnienie dostępności.
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://ordntomaszowmaz.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2023-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych, które są częściowo zgodne z ustawą
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-05
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-04-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa – Wiktor Węglarski
  • adres e-mail Ośrodka: ordntm@tomaszow-maz.pl
  • numer telefonu – (44) 724 10 45

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię. W budynku znajdują się wydzielone toalety, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek  na planie prostokąta, po obwodzie ścian zewnętrznych posiada gabinety rehabilitacyjne (jedna pracownia hydroterapii, jedna pracownia masażu leczniczego, dwie sale poradni wad postawy, dwie pracownie kinezyterapii , cztery pracownie fizykoterapii, jeden gabinet lekarski, jeden gabinet terapii ręki, jeden gabinet pedagoga, jeden gabinet psychologa, oraz jedna klasopracownia), trzy pomieszczenia administracyjne, jedna serwerownia, jedno pomieszczenie socjalne. Informacja  znajduje się po lewej  stronie od głównego wejścia do budynku.

Jednocześnie wzdłuż ww. pomieszczeń od strony wnętrza budynku znajduje się korytarz w kształcie litery U.

W centralnej części budynku zlokalizowano jedno pomieszczenie świetlicy, gabinet komory hiperbarycznej, jeden gabinet do terapii sensorycznej, jedno pomieszczenie gospodarcze, jedną składnice akt oraz dwa sanitariaty dla pacjentów
i dwa sanitariaty dla personelu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem  przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej

 

Informacje dodatkowe

Filmy umieszczone w naszym serwisie mają tłumaczenie na polski język migowy (PJM). Staramy się je uwzględniać we wszystkich najważniejszych filmach.