Statut

STATUT OŚRODKA

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim został utworzony na podstawie Uchwały Nr 348/93 z dnia 06 października 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych.

Obecnie jednostka realizuje cele i zadania zapisane w Statucie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/287/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 896

Podpisany przez: Mariusz Kosciolek

Data: 26.02.2021 14:33:51

UCHWAŁA NR XL/287/2021

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

o zmianie uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 6 ust. 2 pkt 2, art. 42, art. 83 pkt 2, art. 84 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295, poz. 567, poz. 1493, poz. 2112, poz. 2401, poz. 2345) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 6 października 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych, zmienionej uchwałą Nr XIV/169/03 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 358, poz. 3666) oraz uchwałą Nr XXV/204/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 192, poz. 1804) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w tytule uchwały nazwę „Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych” zastępuje się nazwą:

„Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”;

 1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim”, zwany dalej „Ośrodkiem.”;

 1. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Nadaje się Ośrodkowi status podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.).

  1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba podmiotu, o którym mowa w ust. 1, mieszcząca się na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego przy ul. Jana Pawła II nr 64/66.
  2. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
  3. Działalność Ośrodka obejmuje:
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla osób dorosłych oraz dzieci;
 2. podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
 3. podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
  1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:
 4. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i posiadających aktualne orzeczenie potwierdzające ich niepełnosprawność w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
  1. dzieci niepełnosprawnych, oraz
  2. dorosłych osób niepełnosprawnych, będących dotychczasowymi podopiecznymi Ośrodka, którzy ukończyli 18 rok życia, a ich niepełnosprawność trwa nadal;
 5. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej.
  1. Ośrodek może:
 6. wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz innych gmin na podstawie odrębnych porozumień zawartych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki;
 7. prowadzić odpłatną działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, bądź też na rzecz innych podmiotów w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia;
 8. prowadzić działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.”;
 9. uchyla się § 3 uchwały;
 10. zmienia się statut Ośrodka, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/287/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

STATUT

OŚRODKA REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej Ośrodkiem, jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, wykonującym także inną organizacyjnie wyodrębnioną działalność.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.);
 5. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849);
 6. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 952 z późn. zm.).

§ 3. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 4. Ośrodek obejmuje swoim działaniem teren miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz gmin, które powierzają wykonywanie zadań Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki na podstawie zawartych porozumień.

§ 5. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II nr 64/66.

§ 6. Ośrodek może posługiwać się skróconą nazwą: „ORDN w Tomaszowie Mazowieckim”.

§ 7. Ośrodek używa znaku graficznego, który przedstawia zarys osoby niepełnosprawnej siedzącej na wózku inwalidzkim w kolorze białym na tle serca w kolorze czerwonym, umieszczony w okręgu na tle białym i wyrazami nad znakiem graficznym ORDN zaś pod znakiem Tomaszów Mazowiecki. Znak graficzny przedstawia załącznik do niniejszego Statutu.

§ 8. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w oparciu o zakład leczniczy pod nazwą „Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział II Cele i zadania Ośrodka

§ 9. Celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

§ 10. Do zadań Ośrodka należy:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci oraz osób dorosłych;
 2. podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
 3. podejmowanie działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

§ 11. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i posiadających aktualne orzeczenie potwierdzające ich niepełnosprawność w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
  1. dzieci niepełnosprawnych, oraz
  2. dorosłych osób niepełnosprawnych, będących dotychczasowymi podopiecznymi Ośrodka, którzy ukończyli 18 rok życia, a ich niepełnosprawność trwa nadal;
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej.
 3. Ośrodek może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz innych gmin na podstawie odrębnych porozumień zawartych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 4. Ośrodek może prowadzić odpłatną działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, bądź też na rzecz innych podmiotów w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia.
 5. Ośrodek może prowadzić działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 12. Zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapeutycznych, masażu, a także prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, usprawniających, oraz innych zabiegów i zajęć niezbędnych do wykonywania statutowych zadań Ośrodka;
 2. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych stymulujących rozwój psychiczny dzieci;
 3. udzielanie pacjentom Ośrodka pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 13. Ośrodek może prowadzić także działalność w zakresie:

 1. najmu nieruchomości gruntowej, obiektów lub pomieszczeń Ośrodka;
 2. świadczenia usług przewozowych na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wynikających z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe;
 4. usług zaopatrzenia w wyroby medyczne;
 5. usług udostępniania obiektu basenu otwartego zlokalizowanego na terenie Ośrodka.

§ 14. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

§ 15. Wykonując zadania statutowe Ośrodek współpracuje w szczególności z:

 1. podmiotami leczniczymi;
 2. instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
 3. organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami i osobami działającymi w zakresie celów i zadań Ośrodka, w szczególności w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i społecznych osób niepełnosprawnych;
 4. organami samorządu terytorialnego i administracją rządową.

Rozdział III Organy i struktura organizacyjna Ośrodka

§ 16. Organami Ośrodka są Dyrektor Ośrodka oraz Rada Społeczna Ośrodka.

§ 17. 1. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

  1. Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem.
  2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
  3. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
  4. Dyrektor Ośrodka wykonuje wobec pracowników Ośrodka czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Do wykonywania zadań Ośrodka może być zatrudniony Zastępca Dyrektora.
  5. Do kompetencji Dyrektora należy wykonywanie wszystkich zadań w zakresie zarządzania Ośrodkiem, nie zastrzeżonych niniejszym Statutem i innymi przepisami dla innych organów.
  6. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych Ośrodka.
  7. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
 1. organizowanie pracy Ośrodka w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych i innych zadań, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami ustalonymi w umowach;
 2. zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych i technicznych do sprawnego funkcjonowania Ośrodka;
 3. ustalanie Regulaminów Ośrodka;
 4. gospodarowanie mieniem Ośrodka;
 5. racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi z uwzględnieniem zasadności i celowości dokonywanych wydatków;
 6. bieżący nadzór nad realizacją zadań statutowych Ośrodka;
 7. zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka;
 8. dbałość o właściwy dobór personelu oraz organizowanie pracy podległego personelu;
 9. opracowywanie rocznych planów finansowych, w tym planów inwestycyjnych;
 10. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 18. 1. Rada Społeczna Ośrodka jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora Ośrodka.

 1. Radę Społeczną w ilości 6 osób powołuje i odwołuje podmiot tworzący oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.
 2. W skład Rady Społecznej Ośrodka wchodzą:
 3. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący;
 4. przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego w liczbie 4 osób oraz przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, jako członkowie.
 5. Członkiem Rady Społecznej Ośrodka nie może być osoba zatrudniona w Ośrodku.

§ 19. 1. Kadencja Rady Społecznej Ośrodka trwa 6 lat od chwili powołania. Członków Rady Społecznej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowej Rady Społecznej. Mandaty członków Rady Społecznej wygasają z dniem powołania nowej Rady Społecznej.

 1. Członkostwo w Radzie Społecznej ustaje w przypadku odwołania członka ze składu Rady Społecznej przed upływem kadencji, złożenia rezygnacji albo śmierci członka Rady Społecznej.
 2. Członek Rady Społecznej Ośrodka może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w przypadku:
 3. wniosku podmiotu delegującego daną osobę (cofnięcia jej upoważnienia do wchodzenia w skład Rady);
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
 5. niewykonywania zadań członka Rady Społecznej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 6. z innych ważnych powodów.
 7. Mandat członka Rady Społecznej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Społecznej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Społecznej.

§ 20. Rada Społeczna Ośrodka realizuje zadania określone w ustawie o działalności leczniczej. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Rada Społeczna może wyrazić opinię w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Ośrodka.

§ 21. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Ośrodka, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Ośrodka i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 22. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej lub Statucie, określa regulamin organizacyjny Ośrodka. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor Ośrodka po wydaniu opinii przez Radę Społeczną Ośrodka oraz po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 23. Zadania Ośrodka realizowane są przez następujące komórki organizacyjne, w ramach których udzielane są świadczenia dla osób dorosłych lub dzieci:

 1. Poradnia rehabilitacyjna;
 2. Dział (pracownia) fizjoterapii;
 3. Dział (pracownia) fizykoterapii;
 4. Dział (pracownia) kinezyterapii;
 5. Dział (pracownia) hydroterapii;
 6. Dział (pracownia) masażu leczniczego;
 7. Poradnia wad postawy.

§ 24. Ośrodek prowadzi swoją działalność za pomocą współpracujących ze sobą działów:

 1. Działu Medyczno-Terapeutycznego;
 2. Działu Administracyjno-Technicznego.

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§ 25. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, prowadzącą gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa.

  1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy.
  2. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe i środki publiczne ze źródeł określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 26. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego uchwałą budżetową Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 27. 1. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, a Ośrodek nim zarządza i prowadzi jego ewidencję.

2. Ośrodek gospodaruje przekazanym mu w zarząd mieniem oraz przydzielonymi środkami finansowymi kierując się efektywnością ich wykorzystania.

3. Ośrodek w celu prowadzenia działalności statutowej korzysta z nieruchomości zabudowanej oddanej w trwały zarząd na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 28. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje podmiot tworzący zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności leczniczej.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, przepisy o finansach publicznych.

§ 30. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Załącznik do Załącznika nr 1