Zarządzenie 5/2024

D.021.6.2024                                

ZARZĄDZENIE NR 5/2024

DYREKTORA OŚRODKA REHABILITACJI  DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 02 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury udostępniania dokumentacji medycznej przez Podmiot leczniczy – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie § 17 ust. 7 i ust. 8 pkt 1 Statutu Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/287/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Procedurę udostępniania dokumentacji medycznej przez Podmiot leczniczy – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim (zwaną dalej „Procedurą”) w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Działu Medyczno-Terapeutycznego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim do zapoznania się z treścią Procedury.

2. Zarządzenie wraz z załącznikiem Nr 1 podaje się do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie ich treści w Sekretariacie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3. 1. Pracowników Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zatrudnionych na stanowisku rejestratorki medycznej czynię odpowiedzialnymi za przestrzeganie w pełni postanowień zawartych w Procedurze.

2. Nadzór nad wprowadzeniem i przestrzeganiem Procedury sprawuje Dyrektor Ośrodka.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia rejestru przypadków udostępnienia dokumentacji medycznej prowadzonej
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marta Goździk
Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim