Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim został utworzony z inicjatywy Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na podstawie Uchwały Nr 348/93 z dnia 06 października 1993 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych.
Obecnie jednostka realizuje cele i zadania zapisane w Statucie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/287/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjny Dzieci Niepełnosprawnych.

Celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
Do zadań Ośrodka należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla dzieci i osób dorosłych,
2) podejmowanie działań służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych.
Podstawowym zadaniem Ośrodka jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i posiadających aktualne orzeczenie potwierdzające ich niepełnosprawność w rozumieniu przepisów ostawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
a) dzieci niepełnosprawnych oraz
b) dorosłych osób niepełnosprawnych, będących dotychczasowymi podopiecznymi Ośrodka, którzy ukończyli 18 rok życia, a ich niepełnosprawność trwa nadal,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym z zakresu rehabilitacji leczniczej dla zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej.

Ośrodek może wykonywać świadczenia zdrowotne na rzecz innych gmin na podstawie odrębnych porozumień zawartych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki. Obecnie obowiązują podpisane porozumienia z 14 gminami: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki oraz Żelechlinek. 

Ponadto Ośrodek obejmuje opieką rehabilitacyjną połączoną z opieką dzienną dzieci z głębokim upośledzeniem w grupach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zawartych zasad współpracy z placówką oświatową z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Ośrodek może prowadzić odpłatną działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, bądź też na rzecz innych podmiotów w zakresie wynikających z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia.

Ośrodek może prowadzić działalność leczniczą poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:
1) prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych,
hydroterapeutycznych, masażu, a także prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, usprawniających oraz innych zabiegów i zajęć
niezbędnych do wykonywania statutowych zadań Ośrodka;
2) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych stymulujących rozwój psychiczny dzieci;
3) udzielanie pacjentom Ośrodka pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Ośrodek może prowadzić także działalność w zakresie:
1) najmu nieruchomości gruntowej, obiektów lub pomieszczeń Ośrodka;
2) świadczenia usług przewozowych na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z terenu miasta Tomaszowa
Mazowieckiego transportu i opieki w czasie przewozu w ramach realizacji zadań
własnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki wynikających z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe;
4) usług zaopatrzenia w wyroby medyczne;
5) usług udostępniania obiektu basenu otwartego zlokalizowanego na terenie Ośrodka.

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz
spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
Wykonując zadania statutowe Ośrodek współpracuje w szczególności z:
1) podmiotami leczniczymi;
2) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
3) organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami i osobami
działającymi w zakresie celów i zadań Ośrodka, w szczególności w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych i społecznych osób niepełnosprawnych;
4) organami samorządu terytorialnego i administracją rządową.

Placówka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym w tym :
• Fizjoterapeutami
• Terapeutami Integracji Sensorycznej
• Masażystami
• Pielęgniarką
• Pedagogiem
• Psychologiem
• Lekarzami rehabilitacji oraz personelem administracyjno- technicznym (w tym osobami niepełnosprawnymi).

Ten profil zatrudnienia umożliwia wykonywanie szeregu nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów, które odbywają się w gabinetach kinezyterapii, hydromasażu, fizykoterapii, masażu suchego. Nowocześnie wyposażone gabinety umożliwiają leczenie poprzez szereg zabiegów fizjoterapeutycznych tj. np. laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię, leczenie ultradźwiękami, czy też masaż elektrostatyczny. Ćwiczenia bierne i czynne w salach gimnastycznych wspomagane są wysokiej klasy sprzętem rehabilitacyjnym.

Ośrodek świadczy również usługi z zakresu hiperbarycznej terapii tlenowej.
Oprócz zabiegów typowo rehabilitacyjnych w Ośrodku prowadzone są zajęcia pedagogiczne, trening umiejętności społecznych, czy też zajęcia psychologiczne. Są to ważne elementy rehabilitacji leczniczej.

Odbywają się one poprzez :
• kompensowanie braków i uszkodzeń organizmu,
• stymulowanie nie zaburzonych funkcji i ogólnego rozwoju dzieci,
• zapobieganie pogłębianiu się dysfunkcji i istniejącego niedorozwoju,
• usprawnienie uszkodzonych sfer (szczególnie poznawczej i emocjonalnej)
• organizowanie zajęć grupowych rozwijających i pogłębiających zainteresowania z uwzględnieniem istniejących niesprawności,
• inspirowanie do spotkań z dziećmi pełnosprawnymi w celu nawiązania znajomości i przyjaźni,
• wycieczki krajoznawcze umożliwiające dzieciom niepełnosprawnym poznanie ciekawych obiektów historycznych, środowisk przyrody itp.,
• spotkania przy ognisku dla dzieci niepełnosprawnych, ich opiekunów i pełnosprawnego rodzeństwa oraz kolegów i koleżanek,
• wdrażanie elementów wychowania integracyjnego w niektórych klasach szkół podstawowych – wspólne uroczystości, odwiedziny w Ośrodku i szkole, zabawy i nauka,
• uaktywnienie i inspirowanie zainteresowań dzieci podczas zajęć w świetlicy,
• nawiązywanie ciekawych znajomości,
• organizowanie imprez okolicznościowych,
• współpraca z rodzicami i wytyczenie wspólnego kierunku rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w komputer (programy do nauki czytania, liczenia, nauki ortografii, terapii mowy), zestawy pomocy stymulujących rozwój procesów psychicznych, tablice magnetyczne, magnetofony, radia, itp.
W świetlicy znajduje się ponadto sprzęt RTV, gry, zabawki, pomoce do zabaw ruchowych, umuzykalniających, plastycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych oraz komputer.