Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki bezpośrednio związaną z ochroną zdrowia. Został utworzony z inicjatywy Rady Miejskiej na podstawie podjętej Uchwały Nr 348/93 Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 6 października 1993 roku. Wybudowany został z funduszy miejskich, a wyposażony przez PFRON oraz sponsorów. Ośrodek jest jednostką należącą do sektora finansów publicznych, prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej – jego działalność jest finansowana z budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (nie ma podpisanego kontraktu z NFZ). Ponadto warte podkreślenia jest to, że Ośrodek jest jedyną w Polsce placówką, która będąc gminną jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta realizuje nieodpłatnie i bezlimitowo zadania z zakresu ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które to zadania zapisane są w Statucie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/204/08 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Placówka prowadzi m.in. bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dla:

 • dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
 • osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej,
 • sportowców reprezentujących Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki zrzeszonych w klubach sportowych działających na jej terenie.

Opieką rehabilitacyjną objęci są także pacjenci z terenu okolicznych gmin na podstawie podpisanych porozumień. Obecnie obowiązują podpisane porozumienia z 14 gminami: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki oraz Żelechlinek. 

Ponadto Ośrodek obejmuje opieką rehabilitacyjną połączoną z opieką dzienną dzieci z głębokim upośledzeniem w grupach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zawartych zasad współpracy z placówką oświatową z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr XXV/204/08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku istnieje możliwość wykonywania świadczeń komercyjnych na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza specjalisty, zakupionej wizyty lekarskiej lub konsultacji fizjoterapeutycznej na miejscu w placówce.

ORDN dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym w tym :

 • Fizjoterapeutami
 • Pielęgniarką
 • Pedagogiem
 • Psychologiem
 • Lekarzami rehabilitacji

oraz personelem administracyjno – technicznym (w tym osobami niepełnosprawnymi)

Ten profil zatrudnienia umożliwia wykonywanie szeregu nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów, które odbywają się w gabinetach kinezyterapii, hydromasażu, fizykoterapii oraz masażu.

Nowocześnie wyposażone gabinety umożliwiają leczenie poprzez laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię, leczenie ultradźwiękami, różne rodzaje masażu ( w tym wodnego ) oraz saunę. Ćwiczenia bierne i czynne w salach gimnastycznych wspomagane są wysokiej klasy sprzętem rehabilitacyjnym.

Realizacja tych zadań  możliwa będzie poprzez:

 • bieżące podnoszenie kwalifikacji  zatrudnionego personelu medycznego, co pozwoli na rozszerzenie działalności o prowadzenie opieki rehabilitacyjnej metodami neurofizjologicznymi,
 • doposażanie na bieżąco Ośrodka w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz wymianę zużytego i przestarzałego sprzętu
 • dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, pomieszczeń i terenów zielonych wokół Ośrodka.

Rozważane jest również wprowadzenie nowych metod rehabilitacji poprzez muzykoterapię, zajęcie się problemem otyłości wśród dzieci i młodzieży  oraz utworzenie punktu informacyjno – interwencyjnego oraz grupy wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych w najwcześniejszym okresie życia, która będzie prowadzić działania w zakresie:

 • wskazania kierunków działań, które podjąć powinni rodzice nowo narodzonego dziecka niepełnosprawnego,
 • informowania o roli rodzica na każdym etapie życia dziecka niepełnosprawnego,
 • informowania o możliwościach edukacji, rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.