REGULAMIN PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W OŚRODKU REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TOMASZOWIE MAZ.

§ 1. W Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przyjmowani są następujący pacjenci:

 

1.       Dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu Tomaszowa Mazowieckiego – bezpłatnie.

2.      Dzieci i młodzież niepełnosprawna z gmin, które podpisały porozumienie partycypacyjne z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki – bezpłatnie.

3.      Sponsorzy Ośrodka – bezpłatnie.

4.      Sportowcy reprezentujący Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zrzeszeni w klubach sportowych działających na jej terenie – bezpłatnie.

5.      Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych – bezpłatnie.

6.      Pacjenci indywidualni – odpłatnie.

7.      Emeryci, renciści i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym – odpłatnie z 10 % ulgą na wszystkie zabiegi wymienione w cenniku usług

 

 

Ulgi:

1.      Karnet na zabiegi- przy zakupie 10 zabiegów oznaczonych *, stosujemy 10% zniżkę.

2.      10% ulga na wszystkie zabiegi wymienione w cenniku dla emerytów, rencistów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym

3.      Karta Tomaszowianina- Senior- 30% ulgi.

4.      Karta Tomaszowianina- 20% ulgi.

5.      Karta Młodego Tomaszowianina- 20% ulgi.

6.     Karta Tomaszowianina- Rodzina 3+- 20% ulgi, z wyjątkiem ulgi, o której mowa w punkcie 18 cennika usług Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

7.     Wskazane ulgi nie obejmują usług, o których mowa w punktach 15- 17 cennika usług Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

8.     Powyższe ulgi nie łączą się, z wyjątkiem karnetu na zabiegi.

 

§ 1.2 W wypadku przyjścia do Ośrodka dziecka niepełnosprawnego z terenu Tomaszowa lub gminy mającej podpisane porozumienie
z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, pacjent powinien mieć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Jeśli dziecko z terenu gminy nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności w szczególnych przypadkach możliwa jest również zgoda Wójta. Umawiana jest wizyta do lekarza i zakładana karta medyczna. Dziecko na wizycie jest opisane i otrzymuje zlecenie, następnie zaś zgodnie ze zleceniem lekarskim na Informacji drukowana jest karta indywidualna zabiegów i nadawany numer. Przy każdorazowo następnym przyjściu dziecka do Ośrodka, zgłasza swój numer na Informacji Ośrodka, gdzie ma wydawaną kartę indywidualną zabiegów. Terapeuci wykonujący poszczególne zabiegi podpisują się na wyżej wymienionej karcie przy odpowiedniej dacie. Wychodząc pacjent zostawia kartę indywidualną zabiegów na Informacji Ośrodka. Pracownik odpowiedzialny za odbiór karty i kontakt z pacjentem odnotowuje poszczególne zabiegi w odpowiednim programie na komputerze znajdującym się na Informacji.

 

§ 1.3. Sponsorzy przyjmowani są za zgodą Dyrektora Ośrodka, na podstawie skierowania od lekarza ( pierwszego kontaktu lub specjalisty ) przy czym podobnie jak dzieci i młodzież niepełnosprawna, mają drukowaną kartę indywidualną zabiegów i nadawany numer ( sponsorem Ośrodka jest osoba, która przekazuje na rzecz Ośrodka darowizny pieniężne lub rzeczowe znacznej wartości). W zależności od potrzeb, zabiegi może im zlecać lekarz Ośrodka.

 

§ 1.4. Tomaszowscy sportowcy przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza  i aktualnym potwierdzeniem zrzeszenia w danym klubie sportowym działającym na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty drukowana jest indywidualna karta zabiegów i nadawany numer. Terapeuci wykonujący poszczególne zabiegi podpisują się na wyżej wymienionej karcie przy odpowiedniej dacie. Wychodząc pacjent zostawia kartę indywidualną zabiegów na Informacji Ośrodka. Pracownik odpowiedzialny za odbiór karty i kontakt z pacjentem odnotowuje poszczególne zabiegi w odpowiednim programie na komputerze znajdującym się na Informacji.

 

§ 1.5. Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych przyjmowane są bezpłatnie na podstawie protokołu wydanego przez policję potwierdzającego uczestnictwo w wypadku komunikacyjnym oraz na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Terapeuci wykonujący poszczególne zabiegi podpisują się na wyżej wymienionej karcie przy odpowiedniej dacie. Wychodząc pacjent zostawia kartę indywidualną zabiegów na Informacji Ośrodka. Pracownik odpowiedzialny za odbiór karty  i kontakt z pacjentem odnotowuje poszczególne zabiegi w odpowiednim programie na komputerze znajdującym się na Informacji.

 

§ 1.6. W wypadku pacjentów przyjmowanych odpłatnie, z uwzględnieniem następujących ulg: karnet na zabiegi- przy zakupie 10 zabiegów oznaczonych *, stosujemy 10% zniżkę; 10% ulga na wszystkie zabiegi wymienione w cenniku dla emerytów, rencistów i osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym;  dla posiadaczy: Karty Tomaszowianina- Senior- 30% ulgi; Karty Tomaszowianina- 20% ulgi; Karty Młodego Tomaszowianina- 20% ulgi; Karty Tomaszowianina- Rodzina 3+- 20% ulgi, z wyjątkiem ulgi, o której mowa w punkcie 18 cennika usług Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Pacjent zgłaszający się do Ośrodka ze zleceniem od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma w sekretariacie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług ORDN, naliczoną opłatę, po której uiszczeniu ma drukowaną na Informacji kartę indywidualną zabiegów i nadawany numer. Terapeuci wykonujący poszczególne zabiegi podpisują się na wyżej wymienionej karcie przy odpowiedniej dacie. Wychodząc pacjent zostawia kartę indywidualną zabiegów na Informacji Ośrodka. Pracownik odpowiedzialny za odbiór karty i kontakt z pacjentem odnotowuje poszczególne zabiegi w odpowiednim programie na komputerze znajdującym się na Informacji.

 

§ 1.7. Emeryci i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym przyjmowane są odpłatnie z 10% ulgą na wszystkie zabiegi wymienione w cenniku usług ORDN, dla posiadaczy: Karty Tomaszowianina- Senior- 30% ulgi; Karty Tomaszowianina- 20% ulgi; Karty Młodego Tomaszowianina- 20% ulgi; Karty Tomaszowianina- Rodzina 3+- 20% ulgi, z wyjątkiem ulgi, o której mowa w punkcie 18 cennika usług Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim. Po uiszczeniu opłaty w sekretariacie pacjent ma drukowaną na Informacji kartę indywidualną zabiegów i nadawany numer. Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty. Terapeuci wykonujący poszczególne zabiegi podpisują się na wyżej wymienionej karcie przy odpowiedniej dacie. Wychodząc pacjent zostawia kartę indywidualną zabiegów na Informacji Ośrodka. Pracownik odpowiedzialny za odbiór karty  i kontakt z pacjentem odnotowuje poszczególne zabiegi w odpowiednim programie na komputerze znajdującym się na Informacji.