Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W dniach 16, 17 października 2019 roku,a także w dniu dzisiejszym ,tj. 11 grudnia 2019 roku odbyły się spotkania formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach realizowanego przez miasto i powiat Projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego jest budowa lokalnej sieci współpracy i stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym, aby poprzez współpracę osiągnięto maksymalne efekty wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz przedstawiciele tomaszowskich instytucji, które zajmują się pomocą i wsparciem osób i rodzin z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Liderem realizowanego projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Chęć udziału w partnerstwie wyrazili: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Uwieńczeniem spotkania było podpisanie wspólnej Deklaracji przystąpienia do współpracy.

Źródło:
http://www.mopstomaszow.naszops.pl/kooperacje-3d

Search

+