Deklaracja dostępności serwisu internetowego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Wstęp Deklaracji

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ordntm@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia:

 1. filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 3. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 4. pliki wytworzone przez inne podmioty niż Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 5. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących ordntm@wp.pl  odpowiada  Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

 • E-mail: ordntm@wp.pl
 • Telefon: 447241045

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działania, zgodnie z przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku
Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
przy ul. Jana Pawła II 64/66

1. Budynek główny – jest to budynek jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem oddany do użytku w 1993roku. Budynek parterowy, do którego prowadzi wjazd od ulicy Podleśnej i dojście przez furtkę od ulicy Jana Pawła II 64/66.
Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych i dwa miejsca dla samochodów służbowych.

Główne wejście znajduje się od strony parkingu, nie jest zabezpieczone bramkami, a drzwi wejściowe do budynku posiadają system automatycznego otwierania na czujnik ruchu. Budynek nie jest wyposażony w windę.

W budynku nie występują bariery architektoniczne, w całości został przystosowany do użytku dla osób niepełnosprawnych, jak również poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejścia (wyjścia ewakuacyjne) do budynku nie posiadają schodów, tylko podjazdy dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia zaaranżowane są w sposób logiczny.

Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię. W budynku znajdują się wydzielone toalety, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Budynek  na planie prostokąta, po obwodzie ścian zewnętrznych posiada gabinety rehabilitacyjne (jeden gabinet hydromasażu, jeden gabinet masażu leczniczego, cztery sale gimnastyczne, trzy gabinety fizykoterapii, jeden gabinet lekarski, jeden gabinet terapii ręki, jeden gabinet pedagoga, jeden gabinet psychologa, oraz jedna klasopracownia), trzy pomieszczenia administracyjne, jedna serwerownia, jedno pomieszczenie socjalne. Informacja znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.

Jednocześnie wzdłuż ww. pomieszczeń od strony wnętrza budynku znajduje się korytarz w kształcie litery U.

W centralnej części budynku zlokalizowano jedno pomieszczenie świetlicy, gabinet komory hiperbarycznej, jeden gabinet do terapii sensorycznej, jedno pomieszczenie gospodarcze, jedną składnice akt oraz dwa sanitariaty dla pacjentów i dwa sanitariaty dla personelu.

3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.

4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.