Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim

Został utworzony z inicjatywy Rady Miejskiej na podstawie podjętej Uchwały 6 października 1993 roku jako jednostka budżetowa.

Wybudowany został z funduszy miejskich, a wyposażony przez PFRON oraz sponsorów.

Placówka prowadzi bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych
w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców
, a także możliwość odpłatnych zabiegów dla prywatnych pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

Bezpłatną opieką objęci są pacjenci z Tomaszowa Mazowieckiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkańcy okolicznych gmin na podstawie podpisanych porozumień tj.

Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek.
Ponadto Ośrodek obejmuje opieką rehabilitacyjną połączoną z opieką dzienną dzieci z głębokim upośledzeniem w grupach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zawartych zasad współpracy z placówką oświatową z terenu Tomaszowa Mazowieckiego.
ORDN dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym
w tym :

 • Fizjoterapeutami
 • Pielęgniarką
 • Pedagogami
 • Psychologiem
 • Logopedą
 • Lekarzami rehabilitacji

oraz personelem administracyjno – technicznym (w tym osobami niepełnosprawnymi)

Ten profil zatrudnienia umożliwia wykonywanie szeregu nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów, które odbywają się w gabinetach kinezyterapii, hydromasażu, fizykoterapii oraz masażu.

Nowocześnie wyposażone gabinety umożliwiają leczenie poprzez laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię, leczenie ultradźwiękami, różne rodzaje masażu ( w tym wodnego ) oraz saunę. Ćwiczenia bierne i czynne w salach gimnastycznych wspomagane są wysokiej klasy sprzętem rehabilitacyjnym.

Realizacja tych zadań  możliwa będzie poprzez:

 • bieżące podnoszenie kwalifikacji  zatrudnionego personelu medycznego, co pozwoli na rozszerzenie działalności o prowadzenie opieki rehabilitacyjnej metodami neurofizjologicznymi,
 • doposażanie na bieżąco Ośrodka w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz wymianę zużytego i przestarzałego sprzętu
 • dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, pomieszczeń i terenów zielonych wokół Ośrodka.

Rozważane jest również wprowadzenie nowych metod rehabilitacji poprzez muzykoterapię, zajęcie się problemem otyłości wśród dzieci i młodzieży  oraz utworzenie punktu informacyjno – interwencyjnego oraz grupy wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych w najwcześniejszym okresie życia, która będzie prowadzić działania w zakresie:

 • wskazania kierunków działań, które podjąć powinni rodzice nowonarodzonego dziecka niepełnosprawnego,
 • informowania o roli rodzica na każdym etapie życia dziecka niepełnosprawnego,
 • informowania o możliwościach edukacji, rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.