Kadra i personel

ORDN dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym

Rehabilitacja

Świadczymyu bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wyposażenie

Nasz Ośrodek dysponuje specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym.

Nasza kadra

KINEZYTERAPEUCI

FIZYKOTERAPEUCI

MASAŻYŚCI

PSYCHOLOG

PEDAGOG

PIELĘGNIARKA

LEKARZE REHABILITACJI

TERAPEUCI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nasz ośrodek

ordn_tomaszow_maz_2

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych został utworzony
z inicjatywy Rady Miejskiej na podstawie podjętej Uchwały 6 października 1993 roku jako jednostka budżetowa. Wybudowany został z funduszy miejskich, a wyposażony przez PFRON oraz sponsorów.

Placówka prowadzi bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, osób poszkodowanych  
w wypadkach komunikacyjnych oraz sportowców, a także możliwość odpłatnych zabiegów dla prywatnych pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

Bezpłatną opieką objęci są pacjenci z Tomaszowa Mazowieckiego posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkańcy okolicznych gmin na podstawie podpisanych porozumień tj.: Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Paradyż, Opoczno, Rzeczyca, Rokiciny, Wolbórz, Ujazd, Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek, Będków.

Z życia Ośrodka

AKTUALNOŚCI

Projekt pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” 👍👏

W dniach 16, 17 października 2019 roku,a także w dniu dzisiejszym ,tj. 11 grudnia 2019 roku odbyły się spotkania formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach realizowanego przez miasto i powiat Projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 👍👏

Celem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego jest budowa lokalnej sieci współpracy i stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu działań podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym, aby poprzez współpracę osiągnięto maksymalne efekty wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 📣

W uroczystym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz przedstawiciele tomaszowskich instytucji, które zajmują się pomocą i wsparciem osób i rodzin z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. 😍😇

Liderem realizowanego projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. Chęć udziału w partnerstwie wyrazili: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy oraz Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.

Uwieńczeniem spotkania było podpisanie wspólnej Deklaracji przystąpienia do współpracy.✍Źródło:
http://www.mopstomaszow.naszops.pl/kooperacje-3d

Zostań naszym pacjentem